วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ผู้จัดทำและเผยแพร่

นายชรินทร์ ชูค้ำ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ


– หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
– หัวหน้างานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ


กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข