วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้จัดทำและเผยแพร่

นายชรินทร์ ชูค้ำ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ


– หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
– หัวหน้างานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ


กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข