วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

19 พ.ค. 2022
19

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 เพื่อนำเสนอผลการตรวจราชการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 ให้แก่ กรมวิชาการ สำนักหรือกองที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้ได้รับทราบ และนำสู่การปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Webex Meeting) ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี