วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด้านการดูแลผู้ป่วยวัณโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

19 มิ.ย. 2022
7

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด้านการดูแลผู้ป่วยวัณโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มานิเทศ ติดตามงานด้านวัณโรค ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการดำเนินการควบคุมโรควัณโรค โดยกลวิธี DOTS ในทุกอำเภอ รวมทั้งเครือข่ายการดำเนินงานในกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานวัณโรคของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ ลดรอยต่อในการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งที่เจ็บป่วยด้วยวัณโรคร่วมด้วย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี