วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

07 พ.ค. 2022
13

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เสนอแนวทางในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุม กำกับ ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แสะตอบสนองต่อตัวชี้วัดระดับต่างๆ ในระยะ 5 ปี ของเขตสุขภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขนิเทศน์, คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์, ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, รพศ., รพท. และศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ