วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ครั้งที่1/2564

19 ก.พ. 2021
217

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ครั้งที่1/2564 (ผ่านระบบ zoom meeting) เพื่อปรับแก้ไขคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์แต่ละสาขา และแผนการพัฒนา และสนับสนุนการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7/2 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี