วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์และแปลผลรหัสพันธุกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่”

16 ม.ค. 2022
49

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะผู้วิจัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์และแปลผลรหัสพันธุกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ โดยมีการอภิปรายแนวทางการให้คำปรึกษาผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ Tele Conference ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี