วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพด้านโรคมะเร็งกับพันธุกรรม

19 ก.พ. 2021
197

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

เตรียมความพร้อมการจัดโครงการ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพด้านโรคมะเร็งกับพันธุกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพด้านโรคมะเร็งที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจตนเองให้มีการตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การป้องกันและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี