วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 10

05 ก.ค. 2021
94

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมการแพทย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของเขตสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7/3 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี