วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) แบบบูรณาการ

02 ก.ค. 2021
8

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) แบบบูรณาการ และสถานที่จัดเก็บยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี