วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4

26 มิ.ย. 2022
50

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่10 จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม 7/2 อาคารอำนวยผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565