วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

กิจกรรม

อบรบพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ประชุม Disease Specific Certification of Ca Breast
ประชุม “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม”
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพด้านโรคมะเร็งกับพันธุกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล (Business Continuity Plan (BCP) for EID in healthcare facilities)
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ครั้งที่1/2564
เตรียมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3
ประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 8 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารการพยาบาล 5 กุมภาพันธ์ 2564