วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 30 เมษายน 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 400 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 650 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 29 เมษายน 64) จำนวน 266 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 177,589 เพิ่มขึ้น 1,050 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 40,500 ราย เพิ่มขึ้น 266 ราย
 • ARI Clinic 559 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย
 • Pre-op จำนวน 49 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
 • PUI จำนวน 50 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 3 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2 ก่อนการผ่าตัด จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี