วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 400 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 350 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 64) จำนวน 196 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 187,094 เพิ่มขึ้น 750 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 43,972 ราย เพิ่มขึ้น 196 ราย
 • ARI Clinic 737 ราย เพิ่มขึ้น 28 ราย
 • Pre-op จำนวน 124 ราย เพิ่มขึ้น 9 ราย
 • PUI จำนวน 52 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 8 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 10 ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 10 ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 3/6 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 3 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี