วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 565 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 69 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 496 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 583 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 83 ราย
 • รังสีรักษา 284 ราย
 • เคมีบำบัด 63 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 31 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 76 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 87 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.84 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)