วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 588 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 69 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 519 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 607 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 75 ราย
 • รังสีรักษา 279 ราย
 • เคมีบำบัด 103 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 20 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 83 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 56 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 75 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 52.46 %
5. จำหน่าย 4 ราย (เสียชีวิต – ราย)