วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 11 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 474 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 52 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 422 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 485 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 206 ราย
 • เคมีบำบัด 58 ราย
 • ห้องผ่าตัด 4 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 41 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 18 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 55 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 86 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 101 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 70.63 %
5. จำหน่าย 22 ราย (เสียชีวิต – ราย)