วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564