วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 610 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 138 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 472 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 641 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 79 ราย
 • รังสีรักษา 267 ราย
 • เคมีบำบัด 59 ราย
 • ห้องผ่าตัด 8 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 113 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 81 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 24 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต – ราย)