วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 599 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 70 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 529 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 622 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 89 ราย
 • รังสีรักษา 254 ราย
 • เคมีบำบัด 135 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 27 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 67 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 54 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 72 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 50.35 %
5. จำหน่าย 3 ราย (เสียชีวิต – ราย)