วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 5 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 460 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 72 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 388 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 472 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 181 ราย
 • เคมีบำบัด 56 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 50 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 35 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 33 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 95 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 66.43 %
5. จำหน่าย 19 ราย (เสียชีวิต – ราย)