วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 403 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 83 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 320 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 415 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 192 ราย
 • เคมีบำบัด 20 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 58 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 13 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 88 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 61.54 %
5. จำหน่าย 26 ราย (เสียชีวิต – ราย)