วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 39 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 30 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 598 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 142 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 456 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 637 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 108 ราย
 • รังสีรักษา 282 ราย
 • เคมีบำบัด 21 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 67 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 104 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.94 %
5. จำหน่าย 21 ราย (เสียชีวิต – ราย)