วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 33 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 720 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 167 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 553 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 753 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 116 ราย
 • รังสีรักษา 281 ราย
 • เคมีบำบัด 113 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 97 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 93 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 94 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 65.73 %
5. จำหน่าย 17 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)