วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 27 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 520 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 123 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 397 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 551 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 237 ราย
 • เคมีบำบัด 32 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 59 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 70 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 78 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 88 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 61.54 %
5. จำหน่าย 13 ราย (เสียชีวิต – ราย)