วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 539 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 121 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 418 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 564 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 97 ราย
 • รังสีรักษา 295 ราย
 • เคมีบำบัด 37 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 50 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 12 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 36 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 108 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 118 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 82.52 %
5. จำหน่าย 24 ราย (เสียชีวิต – ราย)