วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 19 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 476 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 67 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 409 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 499 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 100 ราย
 • รังสีรักษา 236 ราย
 • เคมีบำบัด 48 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 10 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 75 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 33 ราย
2. ยกยอดมา 75 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 75.52 %
5. จำหน่าย 18 ราย (เสียชีวิต – ราย)