วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 38 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 38 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 595 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 254 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 341 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 633 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 206 ราย
 • เคมีบำบัด 25 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 3 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 219 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 51 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 88 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 102 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 71.33 %
5. จำหน่าย 6 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม