วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 550 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 83 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 467 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 572 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 73 ราย
 • รังสีรักษา 263 ราย
 • เคมีบำบัด 102 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 14 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 72 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 69 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 84 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 58.74 %
5. จำหน่าย 3 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม