วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 123 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 121 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 557 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 146 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 411 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 680 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 104 ราย
 • รังสีรักษา 253 ราย
 • เคมีบำบัด 42 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 4 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 190 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 38 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 88 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 103 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.03 %
5. จำหน่าย 21 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม