วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 35 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 30 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 567 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 118 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 449 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 602 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 109 ราย
 • รังสีรักษา 272 ราย
 • เคมีบำบัด 88 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 53 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 36 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 38 ราย
2. ยกยอดมา 95 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 133 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 93.00 %
5. จำหน่าย 6 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)