วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 525 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 67 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 458 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 544 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 93 ราย
 • รังสีรักษา 248 ราย
 • เคมีบำบัด 101 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 31 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 25 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 30 ราย
2. ยกยอดมา 73 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 103 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 72.03 %
5. จำหน่าย 23 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)