วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 30 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 628 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 512 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 662 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 119 ราย
 • รังสีรักษา 302 ราย
 • เคมีบำบัด 97 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 10 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 53 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 43 ราย
2. ยกยอดมา 96 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 139 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 97.20%
5. จำหน่าย 19 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)