วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 518 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 64 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 454 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 534 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 57 ราย
 • รังสีรักษา 262 ราย
 • เคมีบำบัด 94 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 24 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 59 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 64 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 76 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 53.15 %
5. จำหน่าย 5 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)