วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 585 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 77 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 508 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 616 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 126 ราย
 • รังสีรักษา 276 ราย
 • เคมีบำบัด 67 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 42 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 36 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 54 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 26 ราย
2. ยกยอดมา 82 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 75.52 %
5. จำหน่าย 23 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)