วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 516 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 101 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 415 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 537 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 67 ราย
 • รังสีรักษา 260 ราย
 • เคมีบำบัด 86 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 40 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 34 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 16 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 31 ราย
2. ยกยอดมา 59 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.93 %
5. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)