วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 515 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 48 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 467 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 523 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 76 ราย
 • รังสีรักษา 266 ราย
 • เคมีบำบัด 72 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 38 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 30 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 30 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.72 %
5. จำหน่าย 16 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)