วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 505 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 113 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 392 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 536 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 111 ราย
 • รังสีรักษา 229 ราย
 • เคมีบำบัด 63 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 42 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 39 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 36 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 22 ราย
2. ยกยอดมา 88 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 110 ราย
4. จำหน่าย 2 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)