วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 523 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 115 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 408 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 537 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 113 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 50 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 58 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 18 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 100 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 113 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.02 %
5. จำหน่าย 17 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)