วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 496 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 87 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 409 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 518 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 126 ราย
 • รังสีรักษา 226 ราย
 • เคมีบำบัด 61 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 39 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 12 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 38 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 22 ราย
2. ยกยอดมา 93 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 115 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 80.42 %
5. จำหน่าย 35 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)