วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนเมษายน 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนเมษายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 613 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 491 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 122 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,677 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2,176 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,201 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,290 ราย
 4. Cancer Anywhere 46 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,715 ราย
 2. รังสีรักษา 4,654 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,213 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 180 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,157 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน – ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 419 ราย
 7. ทันตกรรม 90 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,862 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 361 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 361 ราย
 3. จำหน่าย 346 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 4 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,161
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,408
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 50.37 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 2.42
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.27
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 72.03