วันพุธ, 22 กันยายน 2564

รายงานผู้มารับบริการเดือนเมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนเมษายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 387 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 215 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 172 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 8,854 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,251 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7,603 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,241 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,569 ราย
 2. รังสีรักษา 4,141 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,235 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 190 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 981 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 366 ราย
 7. ทันตกรรม 95 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 664 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 441 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 90 ราย
 3. จำหน่าย 451 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล