วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนพฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 437 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 291 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 146 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 9,902 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,634 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,268 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,339 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,352 ราย
 2. รังสีรักษา 4,790 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,295 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 144 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,359 ราย (* หมายเหตุผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นการฉีดวัคซีนโควิด)
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 327 ราย
 7. ทันตกรรม 107 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 968 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 393 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนเมษายน 2564 จำนวน 80 ราย
 3. จำหน่าย 391 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล