วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนตุลาคม 2563

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1,377 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป 385 รายและผู้ป่วยมะเร็ง 992 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า จำนวน 10,148 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,374 รายและผู้ป่วยมะเร็ง 8,774 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งสิ้น 11,525 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2, 012 ราย
 2. รังสีรักษา 5,459 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,391 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 271 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 830 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 559 ราย
 7. ทันตกรรม 175 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 828 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 596 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนกันยายน 2563 จำนวน 85 ราย
 3. จำหน่าย 588 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 6 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล