วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564

สถิติ

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 17 มิถุนายน 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 16 มิถุนายน 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564