วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564

สถิติ

รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 15 มิถุนายน 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 14 มิถุนายน 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 11 มิถุนายน 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 9 มิถุนายน 2564