วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564

สถิติ

รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
รายงานให้คลินิกปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564