วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้จัดทำสื่อออนไลน์ Data Center

การผลิตสื่อข้อมูลสถิติ ดำเนินการโดยงานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และความร่วมจากทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในจัดส่งข้อมูลเข้าสู่งานการผลิตสื่อเหล่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานด้านบริการ บริหาร และด้านวิชาการต่าง ๆ ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทางทีมงานขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอบพระคุณครับ

งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ โทร. 045-317133, 045-317134, 045-317136, 045-317138, 045-317139, 045-319650-59 ต่อ 7708,7712