วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564

รายงานรายวัน

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564