วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564

กิจกรรม

ประชุมพัฒนาความร่วมมือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บริการฉีดวัคซีนโควิดให้กับบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุม Teleconference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2/2564
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 10
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ..
ผู้บริหารโรงพยาบาลตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า Covid-19
ประชุมวิจัย R2R
รับมอบเงินและสิ่งของเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้