วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม เมษายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปาก

03 พ.ค. 2022
16

พญ. ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทพญ. ญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เมษายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปาก ด้วยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวและสีน้ำตาล เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการให้ความรู้ ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง กระตุ้นให้มีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัยจากมะเร็งช่องปาก ในงานจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ สาธิตการตรวจช่องปากดัวยตนเองจากกลุ่มงานทันตกรรมกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการและบุคลากร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565