วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี มอบสิ่งของเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

02 ก.ค. 2021
57

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบ mask น้ำดื่ม กระดาษชําระ
บริจาคโดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี